سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود رضایی ثابت – مدیر تولید قطعه مجتمع متالورژی پودر ایران
صغری یوسفلی – سرپرستعملیات حرارتی
احمد نجفی مریم نگاری – مدیر مجتمع

چکیده:

خاصیت مهم مورد انتظار از قطعات تولید شده بروش متالورژی پودر ، میزان سختی قطعه تولید شده ، با درنظر گرفتن تغییرات ابعادی حاصل از فرآیند است.یکی از عناصری که کاربرد وسیعی در صنعتمتالورژی پودر دارد، عنصر مسمیباشد. در این پژوهش، تاثیر افزودن درصدهای مختلفپودر مس، با ثابت در نظر گرفتن دانسیته قطعات ودرصد پودر کربن ، به پودر آهن غیر آلیاژی تولید شده در مجتمع متالورژی پودر ایران ، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های آزمایشی تولید شده در اتمسفر آمونیاکشکسته تفجوشی شدند. سپس قطعات ،در شرایط زمانی ودمایی یکسان مورد عملیات حرارتی تحت اتمسفر گاز اندوترمیک غنی شده با متان وآمونیاکقرار گرفت. در پژوهش حاضر، سختی ، استحکام وساختار متالوگرافی قطعات پس از زینترینگ وعملیات حرارتی مورد بحثوبررسی قرار گرفته است.