سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسین عباسی هولاسو – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز
عبدالله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سیما اوجانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد ابهر

چکیده:
به منظور ارزیابی اثر تراکم، الگوی کاشت و اسید هیومیک روی برخی خصوصیات کمی ذرت، آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای در منطقه نقده واقع در استان آذربایجان غربی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل مصرف و عدم مصرف اسید هیومیک، فاکتور فرعی شامل فاصله ردیف در ۳ سطح (۵۵، ۶۵ و ۷۵ سانتی متر) و فاکتور فرعی فرعی شامل ۳ سطح فاصله بوته (۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، وزن دانه در بلال، عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد روغن، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت دانه و پروتئین به طور معنی داری تحت تأثیر اثر متقابل فاصله ردیف در فاصله بوته در تیمار مصرف و عدم مصرف اسید هیومیک قرار گرفتند. بیشترین ارتفاع بوته (۲۸/۲۷۴ سانتی متر) به تیمار کاربرد اسید هیومیک در فاصله ردیف ۵۵ سانتی متر و فاصله بوته ۱۰ سانتی متر تعلق داشت. بیشترین تعداد دانه در بلال (۲۴/۴۶۶) از تیمار کاشت با فاصله ردیف ۶۵ سانتی متر و فاصله بوته ۳۰ سانتی متر و بیشترین وزن دانه در بلال (۴۲/۱۴۹ گرم) از فاصله ردیف ۶۵ سانتی متر و فاصله بوته ۲۰ سانتی متر در زمان استفاده از اسید هیومیک به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (۵/۱۲۲۸۶ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (۲۳/۶۱۵ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (۹/۲۲۰۹۴ کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار استفاده از اسید هیومیک در کاشت با فاصله ردیف ۵۵ سانتی متر و فاصله بوته ۱۰ سانتی متر بود.