سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اکبر گل نشان – استادیار دانشگاه شیراز
محمدعلی آروین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:
درنظر گرفتن اثرتغییرات دمای هوای محیط درکنار اثروزش باد بربرج خنک کن خشک هلر باعث مطالعه بهتر تغییرات راندمان حرارتی و درجه حرارت آب خروجی از سیکل خنک کن درمقابل شرایط محیطی می شود درمطالعه عددی حاضر یک برج خشک هلر همراه با دامنه حل اطرافش مدل شده است معادلات ناویر استوکس و انرژی برای شبیه سازی جریان هوا و انتقال حرارت به روش دینامیک سیالات محاسباتی درشرایط سه بعدی جریان تراکم ناپذیر بادرنظر گرفتن ترم شناوری شرایط مرزی مناسب و درنظر گرفتن جریان باد غالب به کمک روش توربولانسی k-e استاندارد حل شده است. نتایج نشانمیدهد که با افزایش دمای هوای محیط باد راندمان حرارتی برج کاهش می یابد این کاهش راندمان موجب بالا رفتن دمای آب خروجی از برج خنک کن می گردد نتایج حاصل از مدلسازی تطابق خوبی را با اطلاعات بدست آمده از عملکرد برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی فارس نشان میدهد.