سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد زارع مهرجردی – کارشناس ارشد رشته بیوتکنولوژی
عبدالرضا باقری – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا وصال – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بروز پدیده تنوع سوماکلونال یکی از متغیرهای تأثیر گذار در گزینش این ویتر و نسبت به تنش های غیر زیستی از جمله تنش سرما و یخ زدگی محسوب می شود. در این مطالعه به منظور تعیین میزان تحمل به یخ زدگی در سطوح مختلف پلوئیدی القا شده در کشت بافت نخود و تأثیر آن بر روی به گزینی لاینهای متحمل، کالوس های به دست آمده از ۳ ژنوتیپ MCC505, MCC283, MCC552 پس از ۲۴ روز خوسر مایی در ۴ درجه سانتیگراد تحت تیمار یخ زدگی قرار گرفت. در ادامه LT50 در هر یک از ۳ ژنوتیپ با استفاده از آزمون تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) و میزان تحمل به یخ زدگی در سطوح مختلف پلوئیدی در هر یم از تیمارهای دمای زیر صفر با استفاده از تکنیک فبوسیتومتری تعیین شد. بررسی ها نشان داد که نتایج آزمون TTC برای ارزیابی میزان تحمل به یخ زدگی با نتایج حاصل از فلوسیتومتری مطابقت دارد. همچنین نتایج فلوسیتومتری بر روی کالوس های تیمار یافته در دماهای یخ زدگی بیانگر آن بود که با وجود وقوع تغییرات گسترده در سطوح پلوئیدی در کشت بافت نخود، تنوع القا شده تأثیر چندانی بر روی گزینش لاینهای متحمل به یخ زدگی نداشت و لذا در این مرحله می توان از گزینش اینویتر و در جهت به گزینی لاینهای متحمل به سرما در نخود استفاده کرد.