سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه رضایی – کارشناسی ارشد،
حسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان،
محمد حسن روزیطلب – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی تهران

چکیده:

شکل و موقعیت اراضی میتواند حرکت آب و مواد محلول را کنترل کند. این مطالعه به منظور تأثیر موقعیتهای مختلف شیب و بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک انجام شد. پروفیلهایی در موقعیتهای قله شیب، شانه شیب، پای شیب حفر گردید سپس تشریح و نمونهبرداری و آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای چون میزان رس، میزان کربن آلی، میزان کاتیونهای بازی تبادلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی و آهن دی تیونات اختلاف معنی داری در موقعیت های مختلف ژئو مورفیک نشان دادند. نتایج کانی شناسی رس در افق های مختلف نشان داد که کانی های کائولینیت، کوارتز، کانی های مختلط نامنظم ایلیت- اسمکتیت،ایلیت- ورمی کولیت، ورمی کولیت، اسمکتیت و HIV وجود دارد.