سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی قربان پورآرانی – دانشیار دانشگاه کاشان
محمد عبدالهیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:
دراین مقاله به بررسی تاثیر دما برانتشارموج پیچشی دریک نانولوله ی سه جداره ی نیترید بور با ساختارآرمچیر حاوی جریان سیال واقع درمحیط الاستیک پرداخته شده است برای مدل کردن بستر الاستیک از مدلهای وینکلر و پاسترناک استفاده شده است برای بررس یدقیق تر تئوری غیرموضعی الاستیسیته مورد استفاده قرارگرفته است نانولوله به صورت پوسته استوانه جدارنازک درنظر گرفته شده و برای تحلیل آن تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول بکاربرده شدهاست ابتدا به بررسی روابط کرنش تغییر مکان پرداخته شده سپس با استفاده از روش انرژی و اصل همیلتون معادلات حرکت بدست آمده انددر ادامه با جایگذاری روابط کرنش – تغییر مکان دراین روابط معادلات حرکت برحسب مولفه های تغییر مکان بدست آمده اند برای حل این معادلات که دارای مشتقات پاره ای هستند از روش عددی تفاضلات مربعی استفاده شده است. درنهایت اثر تغییرات دما دردو حالت دما بالا و دماپایین برروی سرعت فاز و سرعت بحرانی سیال عبوری نشان داده شده است.