سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا یوسف زاده طاهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ارژنگ جواد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر خطی کارها و ماشینهای مرکب متداول ، بر عملکرد و اجز ا عملکرد گندم ، این تحقیق به مدت دو سال زراعی متوالی (۱۳۸۶-۱۳۸۴) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهردر استان آذربایجان شرقی اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی و با تیمارهای: ۱- بذر کار کمبینات همدانی (مجهز به سیکلو تیلر ) ۲- بذرکار نیوماتیک رائو (مجهز به روتوتیلر ) ۳- خطی کار تاکا با شیاربازکن بشقابی ۴- روشمرسوم(خطی کار همدانی با شیاربازکن بیلچه ای )، در چهار تکرار اجرا گردید . درصد سبز ، تراکم بوته در واحد سطح ، تعداد سنبله در واحد سطح ، عملکرد دانه و بعضی اجزا عملکرد شامل: تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و شاخص برداشت اندازه گیری و داده های حاصل از آزمایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد اختلاف بین تیمارها از نظر عملکرد دانه، در صد سبز، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد کاه و تعداد بوته در متر مربع در سطح احتمال ۱% و از نظر وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال ۵%، اختلاف معنی دار بود. اما از نظر تعداد دانه در سنبله بین آنها اختلاف معنی دار وجود نداشت. بطوریکه بذر کار نیوماتیک کمبینات رائو به همراه خطی کار تاکا عملکرد دانه، درصد سبز، تعداد بوته در واحد سطح وتعداد سنبله در واحد سطح بهتری نسبت به بذر کار نیوماتیک کمبینات همدانی و خطی کار همدانی (شاهد ) داشتند . بذر کار کمبینات رائو با میانگین ۴۸۹۰ کیلوگرم در هکتار و بذرکار کمبینات همدانی با میانگین ۴۴۶۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را دارا بودند.