سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سحر عراقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی باقرزاده چهارجوئی – استادیار –عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار-عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
تغذیه یکی ازمهمترین عوامل موفقیت کشت گوجه فرنگی در کشاورزی ارگانیک می باشد. از اینرو با توجه به تاثیر مثبت عصاره جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسوم و عصاره ورمی کمپوست در کشاورزی و با هدف تقلیل مصرف کودهای شیمیایی مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر آن ها بر روی عملکرد گوجه فرنگی گیلاسی به عنوان یک شاخص کمی و ویتامین ث به عنوان یک شاخص کیفی صورت پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه وبا استفاده از کشت هیدروپونیک در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ انجام شد. غلظتهای ۰، ۲، ۴ و ۶ در هزار از هر کدام از عصاره ها مورد آزمایش قرار گرفت. تیمار ۶ در هزار جلبک و پس از آن ۶ در هزار عصاره ورمیکمپوست در مقایسه با دیگر سطوح کودی به ویژه شاهد بیشترین تاثیر مثبت را بر مولفه های رشدی گیاه داشتند. از اینرو استفاده از هر دو تیمار میتواند روش مناسبی جهت رشد و پرورش گیاه گوجه فرنگی چری در کشاورزی ارگانیک باشد.