سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیئت علمی
سعید ایمانیان –

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین میزان کود نیتروژن مورد نیاز تراکم مناسب کاشت و هیبرید برتر برنج برای منطقه رشت درسال زراعی ۱۳۸۸ انجام شد طرح آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار بوددراین بررسی فاکتورها شامل کود نیتروژن درسه سطح ۱۵۰و۱۲۰و۱۸۰ کیلوگرم درهکتار آرایش کاشت درسه سطح ۲۰×۲۰و۲۵×۲۵و۳۰×۳۰ سانتیمتر و دو هیبرید برنج RH1 RH2 درنظر گرفته شد صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته تعدادپنجه درمتر مربع طول سنبله ۵۰ درصد سنبله دهی عملکرد دانه و بیولوژیکی شاخص برداشت وزن هزاردانه نیتروژن و پروتئین دانه درجه حرارت ژلاتینی شدن ودرصدآمیلوز بود نتایج تجزیه واریانس داده های صفات نشان داد که اثرسطوح مختلف کود نیتروژن برصفات تعدادپنجه برمتر مربع ۵۰ درصد سنبله دهی عملکرد دانه و بیولژیکی شاخص برداشت نیتروژن و پروتئیندانه اثرسطوح مختلف آرایش کاشت برصفات تعدادپنجه طول سنبله عملکرد دانه و بیولوژیکی شاخص برداشت وزن هزاردانه نیتروژن و پروتئین دانه اثرواریته برصفات تعدادپنجه وزن هزاردانه و نیتروژن دانه و اثرمتقابل سه گانه کود نیتروژن ×تراکم ×واریته برصفات عملکرد دانه و بیولوژیکی ارتفاع بوته تعدادپنجه درمتر مربع نیتروژن و پروتئیندانه طول سنبله و ۵۰ درصد سنبله دهی معنیدار بود.