سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
کاظم شیبانی تذرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسن عباسی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
مولیبدنیت منبع اصلی ومهمترین کانه جهت استحصال مولیبدن به شمارمیاید دراین پژوهش تاثیرفعال سازی مکانیکی براحیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور کربنات سدیم مورد بررسی قرارگرفته است بدینمنظور مخلوط پودری مولیبدنیت گرافیت و کربنات سدیم با نسبت مولی ۲:۴:۱ و نسبت گلوله به پودر۱۵به ۱ درمدت زمانهای ۱۰و۲۰و۴۰و۵۰و۷۰ ساعت اسیاب کاری شد نتایج حاصل ازالگوهای پراش پرتوایکس xrd نمونه های فعال سازی شده نشان داد که با انجام اسیاب کاری برروی نمونه ها تا ۷۰ساعت درون محفظه اسیاب هیچ واکنشی رخ نمی دهد همچنین تاثیرفعال سازی مکانیکی برکاهش اندازه ذرات مولیبدنیت با استفاده ازروش ویلیامسون ـ هال بررسی شد و مشخص گردید که باانجام اسیاب کاری اندازه دانه مولیبدنیت از۹۹ نانومتر برای نمونه بدون فعال سازی به ۳۷ نانومتر برای نمونه با ۷۰ساعت فعال سازی کاهش می یابد سپس به منظور بررسی فرایند احیا ازمون انالیز حرارتی غیرهمدما sTA بانرخ حرارت دهی خطی ۱۰ درجه سانتیگراد بردقیقه برروی نمونه ها انجام شد تحلیل نتایج الگوهای پراش پرتوایکس XRD نمونه های انالیز حرارتی نیز نشان داد که واکنش احیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور کربنات سدیم امکان پذیربوده و محصولات واکنش احیا شامل Na2S Mo2C می باشند همچنین نتایج مربوط به انالیز حرارتی نمونه ها نشان داد که با افزایش زمان فعال سازی دمای شروع و پایان واکنش احیا کاهش قابل ملاحظه ای دارد