سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا جوادی کیا –
روح اله سهرابی –

چکیده:
در مطالعه حاضر با به کار گیری الگوی توانمندسازی اسپریتزر تاثیر قانون خدمات کشوری بر توانمندسازی منابع انسانی بررسی شده است بر پایه این الگو متغیر توانمندسازی از دیدگاه روانشناختی شامل چهار بعد احساس شایستگی، احساس موثربودن، احساس خودمختاریواحساس معنی دار بودن شغل است و از آنجا که تحقیقات نشان داده که بعد اعتماد نیز در توانمند سازی کار کنان موثر بوده است این بعد نیزبه آن افزوده شده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش وپرورش مقطع راهنمایی ودبیرستان شهرستان بهار همدان می باشد با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی متناسب، تعداد ۳۱۳ نفر به عنوان نمونه در سال ۱۳۳۱ انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه است .تاثیر متغیر مستقل بر وابسته نیز از طریق آزمونهای کولوموگرف اسمیرنوف وویلکاکسون وهمچنین از رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی ابعادمختلف توانمندسازی در قالب spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد قانون خدمات کشوری بر هر پنج بعد احساسی مذکور تاثیرمثبت گذاشته است به عبارت دیگر اجرای قانون خدمات کشوری باعث افزایش احساس شایستگی ، معنی داری ، موثر بودن ، خودمختاری واعتماد کارکنان شده است