سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین اصغر رهنمای علی آبادی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این مقاله تاثیرقطبش اسپینی عناصر Fe ,Cr و Ti بر خواصالکتریکی آلومینا بااستفاده از تقر یب چگالی اسپین موضعی (LSDA) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) مطالعه شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر افزودنیهای فوق باعث کاهش گاف انرژی آلومینا شده و منجر به قطبش اسپینی الکترونهای تراز d این عناصر می گردد، و همچنین گاف انرژی بدست آمده برای این ترکیبات مربوط به الکترونهای با اسپین بالا در تراز d می باشد .