سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده برق
محمدتقی عاملی – دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده برق
علیرضا مبرهنی – دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده برق
مهدیه باقری پور – شرکت برق منطقه ای کرمان

چکیده:

ایجادشبکه های سراسری بهم پیوسته وتاسیس نیروگاه های جدید درسیستم قدرت همانگونه که پاسخگوی رشد بار و نیاز به توانهای بالاتر می باشد باعث بوجود آمدن خطاها و اتصالی های بیشتر نیز درشبکه می شود به همین دلیل همزمان با گسترش شبکه وورود نیروگاه های جدید به سیستم قدرت مطالعات سطح اتصال کوتاه درنقاط مختلف شبکه نیز باید انجام گیرد چراکه ممکن است قدرت اتصال کوتاه ازقدرت قطع کلیدهای موجود بالاتر رفته و تجهیزات جدیدنیز کاملا متناسب با شدت جریانهای اتصالی محاسبه شده انتخاب شوند یکی ازراه کارها برای پرهیز ازتعویض کلیدهای قدرت استفاده ازمحدود سازهای جریان خطا می باشد ازانجاکه درچندسال اخیر شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای کرمان ازرشد قابل توجهی برخوردار بوده لذا ضرورت به کارگیری و مدلسازی محدودساز جریان خطا ازنوع رزونانس موازی دریک پست نمونه ۲۳۰کیلوولتآن شرکت مورد تحقیق قرارگرفته و عملکرد حفاظت دیستانس خطوط با حضور محدودساز فوق الذکر ارزیابی شده و چگونگی تنظیم رله دیستانس نیز ارایه شده است