سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عبدالهی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازمان مسکن وشهرسازی استان قم

چکیده:

ساختمان سازی فرآیند تبدیل منابع ازطریق بکار گیری نیروی انسانی،مواد و مصالح ساختمانی،ماشین آلات و تجهیزات،مدیریت و سرمایه می باشد،کارآیی این فرآیند بستگی زیادی به طرزتفکرطراحان وکیفیت ساخت مجریان ساختمان داشته که درنهایت به صورت یک ساختمان متبلور می شود .آشنایی طراحان با چگونگی تاثیرتصمیمات طراحی بر وزن کلی ساختمان وتوجه سازندگان به نحوه اجرای ساختمان د ارای اهمیت بسیار است ، در این مقاله ابتدا به کلیاتی درخصوص ضرورت و راهکارهای کاهش وزن درساختمان اشاره شده و سپس تاثیر عوامل شهرسازی ، طراحی معماری ،طراحی سازه وطراحی تاسیسات درسبک سازی ساختمان و نیز اثرعدم تطابق عملیات درحین اجرا با نقشه های مصوب دروزن کلی ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد این مقاله ضمن ارائه ملاحظات طرح و ساخت جهت سبک سازی ساختمان به توصیه هایی جهت تحقق این امر اشاره کرده که توجه به آنها گامی به سوی حفظ وبهره وری منابع ، مواد ، انرژی وحفظ سرمایه هاوثروت ملی خواهد بود.