سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار دانشگاه کاشان
خدیجه کاظمی – کارشناسی ارشد

چکیده:
دراین تحقیق به مطالعه عددی میدان جریان و انتقال حرارت درجابجایی طبیعی داخل یک محفظه مربعی با وجود یک منبع حرارتی دما ثابت درکف آن پرداخته شده است با انجام مطالعات پارامتریک تاثیر نسبی استفاده ازنانوسیال و تعبیه یک پره ضخیم روی منبع حرارتی برانتقال حرارت مورد ارزیابی قرارگرفته است با درنظر گرفتن مدل تک فاز و سیال نیوتنی با استفاده از روش حجم محدود برای شبکه غیریکنواخت و الگوریتم سیمپلر برای کوپلینگ سرعت فشارمعادلات حاکم برمساله حل شده اند با توجه به شرایط مساله مورد نظر نتایج حاصل از شبیه سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با تغییر عدد رایلی و موقعیت پره بررسی شده اند با تحلیل نتایج مشخص شده است که دربالاترین عدد رایلی چنانچه پره درابتدای منبع حرارتی قرارگیرد بیشترین میزان انتقال حرارت وجود دارد بطور کلی استفاده از پره تاثیر بیشتری نسبت به افزودن نانوذرات برانتقال حرارت دارد و استفاده از نانوسیال بهمراه پره تاثیر چشمگیری برافزایش انتقال حرارت ندارد.