سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نادری زاده – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسن رنجبرعسکری – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
رضا فرهی مقدم – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محبوبه دهقان زاده – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

منشأ ایجاد نیروهای غیرخ طی، لیزرهای با پهنای کوچک ( در حدود فمتوثا نیه ) می باشد . این لیزرها در اثر برهم کنش با هوا پلاسما ایجاد کرده و پلاسمای حاصل به صورت رشته نوری با طول چند ین کیلومتر در هوا منتشر می شود [.۱] نیروی غیرخطـی پانـدروماتیو ، یکـی از عوامـل بـسیار مهـم در تـشکیل رشـته نـوری در محدوده ی طول موجی مادون قرمز و عامل اساس ی پایداری این رشته ی پلاسمائی در هوا می باشد . در این مقاله با درنظرگرفتن جملات نیروی غیر خطـی امکـان تشکیل رشته ی پلاسمائی در توان های پائینتر و افزایش طول آن میسر میگردد