سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
عادل صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدکاظم بشارتی گیوی – دانشیار دانشگاه تهران
عباس رهی – استادیار دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فرایند جوشکاری حالت جامد است کهدرآن از ابزار غیرمصرفی برای ایجاد اتصال بین مواد مختلف استفاده می شود دراین پژوهش برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار اتصال ایجاد شده با استفاده از جوشکاری رویهمی اصطکاکی اغتشاشی درآلیاژ آلمینیوم ۵۰۷۶ فرایند درشرایط زیر اب انجام شد انجام این فرایند درزیرآب به منظور خنک کاری و عملیات حرارتی همزمان بود پارامترهای کلیدی فرایند همچون سرعت دورانی و پیشروی برای رسیدن به شرایط بهینه جوشکاری مورد بررسی قرارگرفت جنسابزار مورد استفاده از فولاد گرمکار H13 و جوشکاری ازنوع رویهمی بود فرایند از دیدگاه خواص مکانیکی و ریزساختار مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج حاصل از تحقیق انجام شده جوشکاری درزیراب درمقایسه با جشوکاری درهوا از حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات در پارامترها برخوردار بود. انجام فرایند جوشکاری درزیرآب باعث کاهش اندازه دانه شد