سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه یزد
عبدالمطلب حاجتی – عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی اراک – دانشگاه علم و صنعت
احمد خدادادی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

خاک بعنوان سطحی ترین بخش پوسته زمین و توجه به اهمیت حیاتی آن بویژه برای انسان که عمده منابع مصرفی خود را از زمین دریافت م ینماید از یک سو و جلوگیری از آلودگی خاک از طرف دیگر نقش محیط زیستی خاک را بارزتر می نماید . وجود خاک در نزدیکی محیط زندگی و ویژگی های شیمیائی و فیزیکی خاک در تجزیه و خنثی سازی بسیاری از آلودگی ها باعث استفاده از آن بعنوان آسان ترین و در دسترس ترین محیط رهاسازی و دفن زباله ها، پساب ها و انواع آلاینده ها در محیط شده است . ارتباط بسیار نزدیک خاک با منابع آب سطحی و زیرزمینی، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری خاک بر آلودگی های زیست محیطی را مشخص می سازد . افقهای ژئوشیمیائی مختلف تشکیل دهنده خاک که با ویژگی بافت، ترکیب کانی شناسی، مواد آلی و رنگ شناخته می شوند، فرآیندهای شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی متنوعی را شامل میشوند . این فرآیندها وابسته به ارتباط افقهای مختلف خاک با آب های سطحی و زیرزمینی، سنگها، هوا و موجودات زنده و فعالیت های بشرزاد می باشد . در این مقاله تلاش شده است تا با مشاهدات عینی آلودگی ها در اطراف سد باطله لکان و آنالیز آب چاه های پایین دست سد، برخی آلودگیهای سرب محلول ثبت گردد . این مسئله بیشتر در طول زمان، ناشی از خرابی بخش هایی از سد باطله قدیمی یا سرریز کردن پساب و حمل توسط آب های سطحی بوده است . بررسی نقش افق های خاک در پایین دست سد باطله دلیلی برای شناسایی دقیق تر تاثیرات متقابل خاک های زیرساختگاه سد باطله با آلودگی های منشر شده می باشد . پس از حفر ترانشه در قسمت پائین دست سد باطله، شناسایی افقهای خاک و برداشت نمونه جهت آنالیز و بررسی میزان تمرکز سرب در دانه – بندیهای مختلف، افقهای خاک مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گرفته شد . از نتایج بدست آمده مشخص شد که بیشتر اتفاق – های محلی حاصل فرآیندهای مکانیکی و سپس شیمیائی بوده است . میزان آلودگی ها بیشتر سطحی بوده و نهایتاً تا عمق چهل سانتیمتری نفوذ داشته اند . وجود برخی کانی های کربناته در لابلای خاک افق های پایین افق ارگانیکی دلیل واضح تری جهت جلوگیری از انتقال آلودگی بوده است