سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناصری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا نیشابوری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

طراحی, ارزیابی و مدیریت آبیاری جویچه ای در مزرعه مبتنی بر مشخصه های نفوذ آب به خاک است . تغییرات نفوذ آب از جویچه تابع تغییرات عاملهای مختلفی است و بدین جهت نفوذ فرآیند پیچیده ای بوده و الگوبندی آن بویژه برای تمام سطح مزرعه مشکل است . پژوهش حاضر با هدف بررسی و تنظیم روابط بین نفوذ آب از جویچه و متغیرهای مستقلی مانند فرصت زمان . رطوبت اولیه خاک , عمق جریان , سطح مقطع جریان , پیرامون تر شده و چگالی ظاهری مرطوب و نیز کمی نمودن میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ تجمعی بوده است . آزمای ش های مربوط برای جمع آوری داده های مشاهداتی در مزرعه ای به ابعاد ۱۳×۷۰ متر در ۵۸ واحد آزمایشی صورت گرفته و اندازه گیری نفوذ آب از جویچه با روش جویچه مسدود انجام شده است . در این پژوهش , سوی همبستگی های بین متغیرهای مستقل و وابسته ارزیابی شد . نتایج نشان داد وقتی که سایر عاملها ثابت بوده باشند ۵۸ درصد از تغییرات نفوذ تجمعی با تغییرات فرصت زمان نفوذ قابل توجیه است . چندین الگوی رگرسیونی چندگانه برای بیان ارتباط نفوذ تجمعی آب از جویچه در سطح مزرعه با متغیرهای مستقل مع نی دار, بدست آمد . کمی سازی میزان تشریک متغیرهای مستقل در تغییرات نفوذ آب از جویچه در وسط مزرعه نشان داد فرصت زمان نفوذ بیشترین اثر مثبت و مستقیم را بر روی نفوذ تجمعی داشته و اثر مستقیم رطوبت اولیه خاک بر روی نفوذ تجمعی۲/۳۱ برابر کمتر از فرصت زمان نفوذ بوده است