سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
راحله موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدگیاهان زینتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
وحیدرضا صفاری – دانشیارگروه مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
سالیسیلیک اسید یکی ازهورمونهایی است که کاربرد آن درافزایش مقاومت به تنشهایی همچون شوری متداول شده است جهت بررسی پیش تیماربذرهای گیاه میمون با اسید سالیسیلیک درشرایط تنش شوری ازمایشی با ۵سطح شوری آب ۰و۳و۵و۷و۹دسی زیمنس برمترهدایت الکتریکی درآب ابیاری و ۳سطح اسیدسالیسیلیک ۰و۱۰۰و۲۰۰پی پی ام بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با۳تکرار انجام گرفت دراین پژوهش خصوصیاتی همچون درصد و سرعت جوانه زنی وزن تروخشک گیاهچه و طول ریشه چه و ساقه چه مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصل نشان داد با افزایش سطوح شوری آب کاهش قابل توجهی دراین صفات ایجاد شد کاربرد اسیدسالیسیلیک سبب بهبود صفات ارزیابی شده درشرایط تنش شوری گردید