سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گیورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام منتصرکوهساری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا، مسئله ناپایداری ولتاژ معرفی شده است . سپس آلگوریتمی ارائه شده است، که بکمک آن میتوان منابع توان راکتیو را بگونه ای کنترل کرد که در زمان مورد نیاز، Q را تزریق یا جذب نماید . بدین ترتیب میتوان با مسئله ناپایداری ولتاژ مقابله کرد .
در ادامه، بعد از دسته بندی مسئله ناپایداری ولتاژ در رابطه با بدست آوردن منحنی V-P و V-Q و همچنین همگرایی معادلات در حوالی نقطة فروپاشی ) ) Collapse مطالبی ارائه شده است .
نکتة برجستة مقاله بررسی تأثیر کارکرد مبدلهای قدرت بر مسئله ناپایداری ولتاژ بوده است . در این بررسی محدودة معینی برای کارکرد مطمئن مبدلهای قدرت بدست آمده است . در صورتیکه کنترلرهای مبدل بگونه ای تنظیم شود که نقطة کار مبدل در داخل این محدوده قرار گیرد، مسئله ناپایداری ولتاژ پیش نخواهد آمد