سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مریم تاج الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم ومهندسی خاک دانشکده کشاوزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
وحیدرضا جلالی – استادیارگروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
اگرچه نقش حیاتی کرمهای خاکی براغلب خصوصیات فیزیکی خاک محرز می باشد ولی مطالعات اندکی درباره اثار متقابل نوع موادآلی وکرم خاکی برخصوصیات فیزیکی ازجمله پایداری خاکدانه ها انجام شده است بدین منظور ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار تحت شرایط کنترل شده گلخانه ای برای مدت ۹۰روز درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه باهنرکرمان اجرا گردید دراین ازمایش ازکرمهایخاکی مختلف استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی ازاین بود که گونه های مختلف کرمهای خاکی اثرمتفاوتی برشوری خاک اعمال کردند که ازلحاظ اماری درسطح پنج درصد اختلاف معنی داری بایکدیگر داشتند درمقابل اثرات این گونه های مختلف کرم خاکی برروی شاخص میانگین وزنی قطرذرات ثانویه خاک به عنوان شاخص پایداری خاک اختلاف معنی داری نداشتند و تقریبا اثریکسانی ازخود بروز دادند درمجموع نتایج این تحقیق نشان داد که کرمهای خاکی مختلف تحت شرایط مختلف محیطی اثرات گوناگونی برروی بهبود خصوصیات خاک می گذارند