سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خزایی – کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده
رامین نبی زاده – دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه مهندسی بهداشت محیط
کاظم ندافی – دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه مهندسی بهداشت محیط
طیبه رحیمی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

یک گندزدای خوب برای استفاده در آب و فاضلاب میبایست در رقت های خیلی کم بر میکروارگانیسم ها اثر کشندگی مناسب داشته باشد، برای انسان و حیوانات اثرات سمی اندکی داشته و اثرات و صدمات نامطلوب زیست محیطی آن ناچیز باشد . جستجوی گندزداهای غیر کلره ای که با همان اثر ضد عفونی کنندگی فاقد محصولات جانبی مضر باشند، همچنان ادامه دارد . محلول پراکسید هیدروژن با ف ر مولاسیون پایدار به همراه مقادیر جزئییون نقره (با نام تجاری نانوسیل )، امروزه بعنوانیک گندزدای کارآمد جهت مصارف گوناگون ضدعفونی سطوح، گندزدایی میوه و سبزیجات، آب شرب و زدایش فیلم میکروبی تجهیزات پزشکی استفاده می شود. این مطالعه از نوع تجربی است . در این پژو هش پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر قم، تحت اثر گندزدایی توسط کمپلکس پراکسید هیدروژن -یون نقره قرار گرفت . از شش غلظت مختلف گندزدا استفاده شد.عملیات نمونه برداری در فصل بهار سال ۱۳۸۵ بصورت روزانه انجام و حجم نمونه ۱۲ عدد بود. نتایج نشان داد که در غلظت ۸۰mg/L و زمان تماسیک ساعت، گندزدای نانوسیل توانست ۲/۱ واحد لگاریتم حذف کلیفرمهای مدفوعی را داشته باشد .در غلظت ۲۴۰mg/L حذف کلیفرمهای مدفوعی به ۳/۶ واحد لگاریتم و در غلظت ۴۸۰mg/L 480 نانوسیل، به بالاتر از ۵/۳ واحد لگاریتم رسید. در حاصلضرب غلظت- زمان حدود (mg/l).min 5800 و بیشتر از آن ، شرایط استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آبهای سطحی و مصارف کشاورزی (حداکثر MPN/100ml=400) برآورده شد. با وجود مزایای عمده کمپلکس پراکسید هیدروژن -یون نقره در گندزدایی آب و فاضلاب، از جمله عدم تولید ترکیبات جا نبی مضر , ایجاد باقیمانده قابل اندازه گیری , سهولت انتقال و نگهداری و عدم تولید بوهای ناخوشایند، بنظر میرسد ، بکارگیری آن برای گندزدایی پساب ثانویه فاضلاب شهری بدلیل مصرف مقادیر فراوان تا احراز شرایط استاندارد، چندان مقرون به صرفه نیست . بکارگیری این گندزدا پس از فرایندهای ثالثیه تصفیه فاضلاب نظیر فیلتراسیون، احتمالاً به مصرف مقادیر کمتری از گندزدا منجر خواهد شد