سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحمزه حقی آبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
عباس ملکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
حسن رضا حقی آبی – مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان لرستان

چکیده:

آب از جمله نهاده های تولید است که در مدیریت زراعی از اهمیت والایی برخوردار است . محدودیت منابع آبی عاملی مهم در زراعت های آبی محسوب می گردد و به دلیل وجود این محدودیت، تحقیقات کم آبیاری از جای گاه ویژه ای برخوردار است . بر این اساس، طی تحقیقی که به صورت طرح آزمایشی و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری و سه تکرار با فواصل آبیاری مساوی و در شرایط کشت و کار یکسان در منطقه خرم آباد انجام شد، تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی سویا شامل درصد پروتئین و درصد روغن بررسی گردید . تیمارهای مختلف آبیاری از لحاظ درصد پروتئین اختلاف معنی دار با یک دیگر نداشتند . اگر چه بیش ترین درصد پروتئین ۳۹) درصد ) در تیمار ۵۰ درصد آبیاری کامل، حاصل گردید اما سطوح مختلف آبیاری اثرات متفاوتی بر روی درصد روغن سویا داشته است . و تیمار ۵۰ درصد آبیاری با تولید ۲۰/۵ درصد روغن حداکثر میزان روغن را از این محصول تولید کرده است . نتایج آزمایش نشان داد تیمار ۷۵ درصد آبیاری ضمن برآورده نمودن هدف کم آبیاری که همانا مصرف کم تر آب و افزایش سطح زیر کشت می باشد، عملکرد بیش تری نسبت به تیمار ۵۰ درصد آبیاری داشته و در مقایسه با تیمار ۱۰۰ درصد آبیاری، روغن و پروتئین بیش تری تولید نموده است و دارای کارایی مصرف آب بالاتری نسبت به دیگر تیمارها می باشد . لذا به عنوان مناسب ترین تیمار توصیه می باشد .