سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
ناصر مجنون حسینی – استادیار دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی و سیستم های خاک ورزی توام با کود نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای رقم KFs3 ، این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل – اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۳-۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج اجرا گردید . کرت اصلی ترکیب سیستم های خاک ورزی کاهشی و متداول با مقادیر مختلف کود نیتروژن به میزان ۰ ، ۷۵ ، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و کرت فرعی گیاهان پوششی شامل چاودار، ماشک گل خوشه ای و آیش بود . تاثیر گیاهان پوششی قبل از کشت سورگوم علوفه ای بر جرم مخصوص ظاهری و PH خاک معنی دار گردید ولی بر مواد آلی، نیتروژن کل و فسفر خاک معنی دار نشد . تاثیر سیستم های خاک ورزی بر PH و نیتروژن خاک بعد از برداشت سورگوم علوفه ای معنی دار شد و میزان نیتروژن کل در خاک ورزی کاهشی بیشتر از خاک ورزی متداول بود . نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر سیستم های خاک ورزی بر عملکرد علوفه سبز و خشک معنی دار نشد ولی تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن و گیاهان پوششی تفاوت بسیار معنی دار و بیشترین عملکرد علوفه سبز و خشک به تیمار گیاهان پوششی با ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتارتعلق داشت