سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،
امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علی خورگامی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

آزمایش در سال ١٣٨٢ در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان با هدف بررسی ٦ آبیاری تکمیلی (آبیاری شاهد یا بدون آبیاری (I1)، آبیاری تکمیلی بعد از کاشت (I2)، آبیاری تکمیلی در شروع ساقه دهی (I3)، آبیاری تکمیلی در مرحله تکمه دهی (I4)، آبیاری تکمیلی در مرحله ٥٠ درصد گل دهی (I5) ، آبیاری تکمیلی در م رحله پرشدن دانه (I6) به عنوان فا کتور اصلی و دو ژنوتیپ گلرنگ رقم زرقان فارس (V1) رقم محلی اصفهان (V2) به عنوان فا کتور فرعی در طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سهتکرار اجرا شد . اثر آبیاری تکمیلی بر ارتفاع بوته معنی دار نبود ، ولی بیشترین ارتفاع بوته مربوط به آبیاری تکمیلی در مرحله شروع ساقه دهی با میانگین ۱۱۳/۴ سانتی متر بود . اثر متقابل آبیاری تکمیلی سوم و رقم زرقان در مقایسه میانگین ها بیشترین حالت ارتفاع بوته بود . تاثیر آبیاری تکمیلی برروی تعداد دانه در طبق و تعداد دانه در کل بوته در سطح احتمال % ١ معنی دار شد و اثر رقم بر روی این دو صفت معنی دار نشد . درمقایسه میانگین صفات ذکر شده آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰% گلدهی دارای بیشترین میانگین بود . درمقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و رقم بر تعداد دانه در کل بوته اثر تیمار آبیاری تکمیلی ششم و ر قم زرقان با ٤٣٣ بیشترین میانگین بود . بررسی آماری نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی بر روی وزن هزار دانه معنی دار نبود ولی اثر رقم بر روی وزن هزار دانه در سطح احتمال % ١ معنی دار شد . تاثیر آبیاری تکمیلی، رقم و اثر متقابل آبیاری آن ها بر عمل ک رد دان ه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد . همچنین درمقایسه میانگین ها ، آبیاری تکمیلی ششم با١٤١١ کیلوگرم در ه کتار بیشترین عمل ک رد دانه بود ، البته درمقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری تکمیلی ششم و رقم زرقان با میانگین ١٤١٩ کیلوگرم در هکتار بیشترین حالت بود.