سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود اکبری – کارشناس ارشد آبیاری بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ماز
مهدی پناهی – عضو هیات علمی بخش خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمودرضا رمضانپور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

آبیاری یک در میان جو یچه ها یکی از گزینـه هـای مـدیریتی جهـت صرفه جویی در مصـرف آب و یکـی از راه کارهـای اساسـی افـزایش سطح زیر کشت و بهینه سازی ک ارآیی مصرف آب در اراضـی فاریـاب محسوب می شود . عباسی و همکاران (۱۳۷۹) در تحقیقی کـه بـر روی ذرت انجام دادند ، بیان نمو دند که در تیمارهای که با تنش آبی مواجـه بوده اند، هر چند که از میزان آب آبیاری تـا %۴۰ کاسـته شـده اسـت، ولی عملکرد به شدت کاهش یافته است و پیشنهاد نمودنـد کـه بـرای اجتناب از کاهش عملکرد در آبیاری یک در میان جویچه هـا، اسـتفاده از آبیاری کامل جویچه ها در مراحل بحرا نی صورت گیرد [.۱] خواجـه عبدالهی و سپاسخواه در سال ۱۳۷۵ بـا بررسـی کـه بـر روی آبیـاری جویچه ای یک در میان ذرت با دورهای ۴ ، ۷ و ۱۰ روز معمولی و یـک
در میان انجام دادند، گزارش نمودند که آبیاری جویچه ای ۴ روز یـک در میــان نســبت بــه آبیــاری جویچــه ای ۷ روز معمــولی آب کمتــری مصرف نموده و در عملکرد محصول نیز کاهش چندانی رخ نداده است [.۲] کربتری و همکاران در سال ۱۹۸۵ با انجام آزمایشی بر روی گیـاه سویا با دو تیمار آبیاری یک در میان معمولی به این نتیجه رسیدند کـه با اعمال آبیاری یک در میان عملکرد از ۲۵۹۵ (کیلو گرم در هکتار ) بـه ۲۱۲۸ (کیلو گرم در هکتار ) رسید در حالی که مقـدار آب بـه کـار بـرده شده ۴۰ تا %۵۰ کمتر بوده است [.۳] هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آبیاری یک در میان جو یچـه هـا بـر عملکرد و کار آیی مصرف آب ذرت علوفه ای در استان مازندران بـرای بهینه سازی مصرف آب و افزایش راندمان مصرف می باشد