سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
مهراب مرادی – کارشناس ارشد خاک وپی ، دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

نقش مخرب سولفاتها در خاکهای ت ثبیت شده با آهک چند سالی است که مورد توجه و مطالعه محققین قرار گرفته است . در این ارتباط یون سولفات می تواند یا از طریق خاکهای سولفاته مثل خاکهای گچی و یا بوسیله آب حاوی یونهای سو لفات محلول که در درون خاک اصلاح شده جریان می یابد تأمین گشته و وارد فعل و انفع الات شیمیایی آهک و رس گردد . در این تحقیق حالت دوم مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که راه حلی برای جلوگیری یا کاهش اثرات مخرب کانی های تورم زا مثل اترینگایت و تاماسایت بدست آید.خاک مورد استفاده رس با پلاستیسیته پایین ( CL) بوده که با درصدهای متفاوت آهک شکفته اصلاح و سپس در قالب CBR متراکم شده است . تعدادی از نمونه های تثبیت شده بلافاصله پس از ساخت به مدت ۳۰ روز در محلولهای حاوی سولفات سدیم با غلظتهای متفاوت قرار گرفته و تعدادی دیگر ابتدا به مدت ۳۰ روز در آب گذاشته شده تا واکنشهای پوزولانی انجام و سپس به مدت ۳۰ روز دیگر در محلول سولفات قرار گرفته اند. در هر دو حالت, تورم نمونه ها در طول مدت آزمایش اندازه گیری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می ده ند که عمل آوری نمونه ها در آب می تواند به میزان زیادی نقش مخرب سولفاتها در افزایش تورم نم ونه ها را کاهش دهد و لذا به عنوان راه حل مناسبی پیشنهاد میگردد.