سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا قرنجیکی – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
علی اصغر میری – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
موسی الازمنی – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

در این تحقیق تاثر چهار نوع مدیریت بقایای گیاهی گندم شامل دیسک کاه و کلش دیسک کاه و کلش آتش زده شده شخم و دیسک کاه و کلش و شخم و دیسک کاه و کلش آتش زده شده بر خصوصیات کمی ارقام پنبه ۴۳۲۰۰، ۴۳۲۵۹ مهر و زودرس مونازنز مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش بصورت طرح کرت های خرد شده مدیریت بقایای گیاهی در کرت هایا صلی و ارقام پنبه در کرت های ف رعی در یک خاک غیر شور و کمی قلیایی با بافت لوم رسی لای اجرای گردید نتایج آزمایش نشان داد که نحوه مدیریت بقایای گیاهی و اثر متقابل آن با ارقام پنبه تاثیرم عنی داری بر ارتفاع و تعداد قوزه در بوته پنبه داشت. همچنین از نظر ارتفاع تفاوت آماری معنی داری بین ارقام مشاهده شد. بالاترین ارتفاع بوته در دیسک کاه و کلش و بیشترین تعداد قوزه در بوته با شخم و دیسک کاه و کلش بدست آ»د.