سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا یدوی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
مجید آقاعلیخانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اسکندر زند – استادیار موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران، بخش علف هرز

چکیده:

به منظور برر سی اثرات الگوی فضایی کانوپی ذرت بر روند رشد و شاخص های فیزیولو ژیکی علف هرز تاج خروس در تراکم های مختلف این گیاه در سال زراعی ١٣٨٣ آزمایشی به صورت فا کتوریل اسپلبت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اصفهان اجرا شد . در این تحقیق فا کتوریل تر اکم ذ رت با دو سطح ( ٧٤ و ١١١ هزار بوته در هکتار) و الگوی کاشت ذرت با سه سطح (تک ردیفه، دو ردیفه روبرو و دو ردیفه ز یکزاک روی هر پشته ) به عنوان عامل اصلی و تاج خروس با چهار سطح ۰، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر طولی ردیف به ترتیب به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . علاوه ب ر این در هر بلو ک ٣ کرت آزمایشی کشت خالص تاج خروس (با تر اکم ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر ردیف ) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد از ٢٩ روز پس از سبز شدن ذرت، نمونه گیریهای تخریبی تاج خروس، جهت اندازه گیری وزن خشک و سطح برگ آن هر ١٤ روز یکبار ( ٦ مرتبه ) انجام شد و با بر ازش بهترین مدلهای رگرسیونی بر روی داده های اندازه گیری شده، منحنی شاخص های رشد تاج خروس تعیین شد . نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خش ک و سرعت رشد علف هرز تاج خروس در حضور ذرت بود . افزایش تر اکم ذرت کاهش بیشتری بر این صفات ایجاد کرد. به طوریک ه در بالاترین تر اکم تاج خروس( ١٢ بوته در متر ردیف ) افزایش تر اکم ذرت به ترتیب ۲۶/۲، ۱۶ و ۱۹/۷ درصد افت بیشتر در سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد تاج خروس ایجاد کرد. الگوی کاشت های دو ردیفه ذرت نیز نسبت به الگوی کاشت تک ردیفه آن سبب نقصان بیشتری در این صفات گردید و در این میان تاثیر کاشت دو ردیفه ز یکزاک بیشتر از دو ردیفه روبرو بود، به طوریکه در بالاترین تر اکم تاج خروس، آرایش کاشت دو ردیفه زیکزاک نسبت به دو ردیفه رویرو به ترتیب ۷/۹، ۴/۱ و ۶/۱ درصد، نقصان بیشتر در شاخص سطح برگ، تجمع ماده خش ک و سرعت رشد تاج خروس ایجاد کرد. نتایج این آزمایش نشان داد که تاثیر الگوهای کاشت ذرت بر شاخص های رشد تاج خروس کمتر از تاثیر تر اکم ذرت می باشد.