سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر پرچ – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش تلفات کرونا در طول هادیهـا، مسـتلزم پـیش بینـی هایی جهت محدود ساختن حداکثر شدت میدان الکتریکی در سطح هادیها می باشد . یکی از مـوارد مـوثر در کنتـرل شـدت میدان، افزایش شعاع هادیها است که د ر این مورد محـدودیت وجود دارد . تنها راه حل افزایش شعاع هادیها از طریـق پـیش بینی هادیهای فرعی در هر فاز می باشـد ( خطـوط بانـدل ). بـا افزایش تعداد هادیهای فرعـی، سـطح خـارجی دسـته هادیهـا افزایش یافته، توزیع شدت میدان الکتریکی در سـطح هادیهـا، تحت تاثیر هادیهای فرعی مجاور ، غیر یکنواخت می گردد واز ظرفیت انتقالی خط کاسته می شود . غیر یکنـواختی در توزیـع شدت میدان الکتریکی به عوامل مختلف از جمله ارتفـاع فـاز وسط نسبت به فازهای کناری، شعاع هادیهای گروهی در فـاز وسط نسبت به فازهای کناری، وضعیت و موقعیت هادی های فرعی در دسته هادی ها ب ستگی دارد . در این مقاله به بررسـی عوامل موثر در غیر یکنـواختی میـدان الکتریکـی و چگـونگی تعـدیل آن ( کـه باعـث افـزایش ظرفیـت انتقـالی مـی شــود ) ، وهمچنین به ارتباط آن با تاثیر آرایش هادیها پرداخته می شود