سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید اطلسی پاک – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا مامقانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکر باشی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

راندمان مصرف نور (RUE) پارامتری است که توانایی گیاهان را در تبدیل انر ژی دریافتی از خورشید به ماده خشک نشان می دهد و بسته به محیط و نوع گیاه متفاوت می باشد. به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت بر روی راندمان مصرف نور و در نهایت تجمع ماده خشک در کلزای بهاره آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٢ در اهواز به اجرا درآمد . این آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کاملتصادفی در سه تکرار انجام شد . آرایش کاشت در چهار سطح (فواصل ردیف ۱۵، ۳۰ و ۵۰ سانتی متر و پشته هایی با فاصله ٦٠ سانتی متر که روی هر پشته دو ردیف کاشت قرار داشت ) به عنوان کرت های اصلی وسه رقم کلزای بهاره (RGS003,Hyola401,Pf7045/91) به عنوان کرت های فرعی قرار گرفت . تعداد بوته در واحد سطح نیز ثابت ( ٧٠ بوته در مترمربع ) بود. نتایج حاصل نشان داد که آرایش کاشت و رقم، اثر معنی داری بر روی راندمان مصرف نور و نیز جذب تشعشع فعالفتوسنتزی داشتند که دو عامل مهم در تجمع ماده خشک محسوب می شوند. شاخص سطح برگ و نیز ک سری تشعشع فعال فتوسنتز ظاهری نیز تحت تاثیر آرایش کاشت و رقم قرار گرفتند . بیشترین میزان تجمع ماده خشک و بالاترین میزان راندمان مصرف نور در آرایش کاشت با فواصل ردیف ١٥ سانتی متر مشاهده شد . هم چنین در بین ارقام، رقم Hyola401 بالاترین مقدار تجمع ماده خشک و بیشترین میزان راندمان مصرف نور را به خود اختصاص داد.