سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید اطلسی پاک – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
موسی مسکر باشی – استادیار
رضا مامقانی – دانشیار
مجید نبی پور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک،اجزا عملکرد و عملکرد در ارقام کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. این آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .چهار آرایش کاشت (فواصل ردیف ۱۵ سانتی متر،۳۰ سانتی متر ۵۰ سانتی متر و پشته هایی با فاصله ۶۰ سانتی متر که روی هر پشته دو ردیف کشت قرار داشت) به عنوان کرت های اصلی و سه رقم Pf7045/91،Hyola401 و RGS003 به عنوان کرت های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . تعداد بوته در واحد سطح در همه آرایش ها ثابت بود( ۷۰ بوته در متر مربع ).نتایج نشان داد که آرایش کاشت اثر معنی داری بر خصوصیات مورفولوژیک (ارتفاع نهایی بوته ، قطر ساقه،ارتفاع اولین شاخه جانبی از سطح زمین و تعداد شاخه های جانبی ) داشته است.اثر رقم به استثنای تعداد شاخه های جانبی بر روی بقیه صفات مورفولوژیک معنی دار بود .اثر آرایش کاشت بر تعداد غلاف در گیاه و نیز بر وزن هزار دانه معنی دار بود. رقم نیز بر همه اجزای عملکرد تاثیر معنی داری داشت.در نهایت عملکرد دانه در واحد سطح تحت تاثیر آرایش های مختلف کاشت و رقم قرار گرفت و حد اکثر عملکرد مربوط به آرایش های کاشت با فاصله ردیف های کمتر ( ۱۵ سانتی متر ) بوده که مهم ترین دلیل آن توزیع یکنواخت تر بوته ها و رقابت کمتر بر روی ردیف های کشت در این آرایش ها می باشد.