سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید مجتبی هاشمی جزی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالرزاق دانش – دانشجوی دکترای زراعت مجتمع عالی آموزشی پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی را
بختیار لله گانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۸۱-۱۳۸۰ در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فواصل بین ردیف به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل ۳۵، ۵۰ و ۶۰ سانتیمتر و فواصل بوته روی ردیف شامل سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تراکم‌های حاصل از این فواصل در محدوده ۱۱۱هزار تا ۵۷۰ هزار بوته در هکتار قرار گرفت. هر کرت فرعی شامل ۵ ردیف به طول ۱۰ متر بود.با بررسی میانگین تعداد غلاف در گیاه در فواصل ردیف و فواصل بوته مشخص گردید که با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته تعداد غلاف در گیاه به طور معنی‌داری افزایش یافته است. وزن خشک غلاف در گیاه به طور معنی‌داری در سطح ۱% تحت تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته قرار گرفت اما اثر متقابل آنها بر این صفت معنی‌دار نبود. فاصله ردیف و اثر متقابل فاصله ردیف، فاصله بوته بر تعداد دانه در غلاف اثر معنی‌داری نداشت اما فاصله بوته در سطح ۱% تاثیر معنی‌داری بر تعداد دانه در غلاف داشت. وزن صد دانه تحت تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته قرار گرفتند. اثر فاصله ردیف و فاصله بوته و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه در سطح ۱% معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد در تیمار ۱۰*۵۰ سانتیمتر با تراکم ۲۰۰ هزار بوته در هکتار برابر با ۵۵۶۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در تیمار ۱۵*۶۰ سانتیمتر با تراکم ۱۱۱هزار بوته در هکتار برابر با ۳۷۲۶ کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.