سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر بهمنش – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق فرآیند سنتز مولایت به کمک آسیاکردن پرانرژی پودرهای مواد اولیه اکسیدی ) Al2O3 و ) SiO2 و حرارتدهی بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج DTA/TGA نشان داد که پیش فعالسازی مکانیکی پودرهای مواد اولیه که کاهش اندازه ذرات به کمتر از ۱۰۰ nm را به دنبال داشته موجب کاهش دمای جوانهزنی مولایت به میزان ۴۴۰ °C پس از ۴۰ ساعت آسیاکردن پرانرژی میگردد . نتایج XRD بیانگر تکمیل واکنش مولایتیشدن در هر دو نمونه آسیاشده به مدت ۲۰ و ۴۰ ساعت پس از درهمجوشی در دمای ۱۴۵۰ °C به مدت ۲ ساعت است؛ اما مولایتیشدن پس از ۲ ساعت درهمجوشی در دمای ۱۲۵۰ °C کامل نشده است . نتایج SEM نشاندهنده رشد ناهمسانگرد در کل ساختار نمونهای است که پس از ۴۰ ساعت آسیای اولیه، در دمای ۱۴۵۰ °C درهمجوش شده است . چقرمگی شکست نیز از حدود ۱-۲ MPa رادیکال m،در مولایت تولیدشده به روشهای متداول، به ۹/۰۲ MPa m در نمونهای که دارای ساختار کاملاً ناهمسانگرد بوده، رسیده است