سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رمضان حسن زاده – استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
قهرمان محمودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علیرضا خلیلیان – دانشیار گروه آمار وپیشگیری دانشگاه علوم پزشکی ساری

چکیده:

درجوامع امروزی زندگی انسانها در تمامی ابعاد دستخوش تغییرات سریع وشگرفی شده است.ازدواج ,زندگی زناشویی وجنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.آموزش جنسی فرصت یادگیری مسائل جنسی و جلوگیری از بروز برخی مشکلات را فراهم می کند.افراد به دلایل متعددار جمله شناخت ناکافی از یکدیگر و از مسائل جنسی و زندگی مشترک مسائل و مشکلاتی را تجربه می کنند.آموزش جنسی میتواند در کسب اطلاعات واندیشه ها و مهارتها به افراد کمککند. اهداف.آموزش جنسی به افراد اطلاعات و آگاهیهای جنسی لازم برای ایجاد یک هدف مشترک و ارضای نیازها وتعادل درزند گی فردی و خانوادگی و اجتماعی می دهد.مطالعه تاثیرآموزش جنسی بر پیشگیری از اختلالات جنسی ,رفتار جنسی سالم,رفتار بهداشتی, بهداشت روانی,سلامت خانواده ,و هویت یابی جنسی مناسب از اهداف تحتیق حاضر است.مواد و روشها.روش تحقیق آزمایشی از نوع طرح تحقیق پسآزمون با یک گروه است.نمو نه ۳۶ نفر دختر و ۵۶ نفر پسر) نفر از دانشجویان هستند که به شیوه نمونه ) آماری تحقیق ۹۲ گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها پر سشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود.پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ ۸ ۴ /. محا سبه شد.