سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین سلیمی – کارشناسی ارشد
محمد چیذری – دانشیار دانشکده کشاورزی تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – استادیار دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

چکیده:

هدف تحقیق مورد نظر بررسی تاثیر تحصیلات و برخورداربودن از آموزشهای رسمی کشاورزی بر اشتغال کشاورزی ایجاد شده در تعاونیهای کشاورزی شهرستان کرج است و قصد دارد تا به سنجش میزان کارایی نیروی کار تحصیلکرده و ماهر بخش کشاورزی در محل کار بپردازد. در این تحقیق با ارائه یک سری آمار توصیفی و همبستگی، رابطه متغیرهای مستقل را با متغیرهای وابسته دیگر درواحدهای تعاونیکشاورزی مورد سنجش قرار می دهیم. روش تحقیق ما توصیفی – همبستگی است. جامعه نمونه تحقیق ما کارکنان شاغل و اعضایواحدهای تعاونی کشاورزی شهرستان کرج هستند (N=177) که ۱۰۲ نفر از این افراد با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. (n=102) . ابزار تحقیق ما پرسشنامه است که شامل بخشهای اطلاعات فردی، اموزشی، شغلی، کارآیی سنجی و نگرش سنجی می باشد. نتایج مهم تحقیق مزبور نشان دهنده نرخ ۴۸/۵ درصدی شاغلان و اعضای فارغ التحصیل کشاورزی در تعاونی ها می باشد که ۸۴/۵ درصد این افراد از تحصیلات دانشگاهی و مابقی از سایر اموزشهای رسمی کشاورزی (هنرستان ، فنی و حرفه ای و …) برخوردار بوده اند. ۴۰/۴ درصد سمت این افراد کارمند و کارشناس فنی و مهندسی است. ایننتایج نشاندهنده تاثیر مثبت داشتن مدرک تحصیلاتی بالاتر از افزایش درآمد ماهیانه (r=0/308) تاثیر برخورداری از مدرک مرتبط با کشاورزی در اشتغال به کار فعلی افراد، اثر آموزشهای داخل مزرعهدر ارتقاء کارایی کارکنان و اعضاء (r=0/232) نگرش مثبت کارکنان به کیفیت اموزشهای رسمی و نگرش نسبتا منفی درمورد به روز بودن آموزشها و رضایت از اموزشهای کسب شده و عدم تفاوت بین جنسبت کارکنان و کارایی شغلی می باشد. این نتایج نشانگر اهمیت تعاونی ها در کاهش مدت زمان بیکاری فارغ التحصیلان می باشد که بطور میانگین ۶ ماه بوده است.