سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حاجیان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مجید بیدگلی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد خمامی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد نمونه بر میزان کروی شدن دندریت های آلیاژ AZ91 در روش نیمه جامد SIMA پرداخته می شود. بدین ترتیب که نمونه هایی استوانه ای شکل با نسبتهای ابعادی مختلف (۴ / ۰ و ۸ / ۰ = H/D) در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد به صورت یک جهته کرنش فشاری داده شده و پس از آن در دمای ۵۵۵ درجه سانتیگراد و در زمانهای مختلف جهت کروی شدن اختار نگهداری شدند. نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نوری نشان داد که ضخامت نمونه ها و در نتیجه عمق متاثر از کرنش، اثر قابل توجهی بر مقدار کروی شدن ریزساختار دارد. به علاوه، مشاهده شد که ساختار نمونه های نازکتر در کرنش و زمان نگهداری ثابت، نسبت به نمونه های ضخیم تر از کرویت بیشتری برخوردار است.