سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدآقا شفیعی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمود سرلک – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده از مقره های کامپوزیتی در خطوط انتقال بـا توجـه بـه مزایای این مقره ها نسبت به انواع سرامیکی و شیشه ای پیوسته در حال گسـترش اسـت . از جملـه مهمتـرین ایـن مزیـت هـا خاصیت آبگریزی، عملکرد مناسب در شرایط محیطـی آلـوده، وزن سبک، حمل ونقل و نصب آسـان مـی باشـد . امـا اسـتفاده طولانی مدت از ایـن مقـره هـا مسـتلزم کنتـرل شـدت میـدان الکتریکی روی سطح آنها می باشد، زیرا میدان الکتریکی شدید علاوه بر نقشی کـه در مکانیسـم اثـر آلـودگی بـر مقـره هـای کامپوزیتی ایفا می کند، با تخریب مواد پلیمری آسیب هایی نیـ ز بر سطح مقره ایجاد مینماید .
در این مقاله اثر ابعاد حلقه کرونا و پارامترهای پروفیل مقره در کنترل شـدت میـدان الکتریکـی روی مقـره کـامپوزیتی مـورد بررسی قرار می گیرد . برای محاسبه توزیع میدان از نـرم افـزار FEMLAB که بر اساس روش المان محـدود عمـل مـی کنـد ،استفاده شده است . محاسـبات بـه صـورت دو بعـدی متقـارن محوری، تکفاز و بدون در نظر گرفتن آلودگی ( شرایط محیطی سبک ) بر روی یـک مقـره کـامپوزیتی ۴۰۰ KV انجـام شـده است . نقاط با شدت میدان الکتریکـی زیـاد مشـخص و تـاثیر ابعاد حلقه کرونا و پارامترهای پروفیل مقره در کـاهش شـدت میدان این نقاط بررسی شده است .