سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صاحبکار خراسانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس گروه تحلیلگ
کاظم مهین روستا – کارشناسی مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس گروه تحلی

چکیده:

در این مقاله به بررسی روند تغییرات حادث شده در ناوگانهای کشتیرانی کانتینری درسطح جهانی پرداخته شده است. برای تامین سرویس های مورد نظر صاحبان کالا از یک سو استراتژی بکارگیری کشتی های بزرگ با هدف دست یابی به صرفه اقتصادی و از سوی دیگر تشکیل اتحادیه های به منظور سرمایه گذاری منطقی، کاهش ریسک و کاهش هزینه های سازمانی و اداری انتخاب شده است. در این مقاله به بررسی موارد فوق پرداخته شده و تاثیر اتحاد ناوگانهای کشتیرانی در استفاده از کشتیهای بزرگ کانتینری بررسی می شود. در اینمقاله نشان داده می شود تا این اتحادیه ها باعث افزایش سهم شرکتهای برتر کشتیرانی در حمل و نقل کانتینری شود. مساله ای که هم برای کشتیرانیهای داخلی و هم متصدیان بنادر داخلی بسیار مم و حیاتی به نظر میرس.