سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود قضاوی – استاد یار گروه خاک و پی دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سیروس پاکباز – استاد یار گروه خاک و پی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خواص پلاستیسیته مخلوط ها که عموما با حدود اتربرگ بیان می شود ازخواص مهم و کمک کننده در شناخت خاکهاست ، تا جائیکه محاسبه و اندازه گیری آن در استانداردهای جهانی تدوین شده است . این مقاله خواص پلاستیسیته مخلوطها که دربر گیرنده حدود اتربرگ مخلوط های بنتونیت ماسه می باشد را مورد بررسی قرار داده است . این پژوهش بر اساس انجام آزمایش های متعدد حد روانی و حد خمیری در مخلوط های بنتونیت ماسه با در صد و اندازه های مختلف ذرات ماسه صورت گرفته است . در نتیجه گیری از این پژوهش روابط بین حدود اتربرگ در مقابل درصد ماسه موجود در مخلوط ها و همچنین روابط بین حدود اتربرگ با یکدیگربیان شده و تاثیر توامان اندازه و درصد خرده ماسه ها در حد روانی مخلو ط های بنتونیت ماسه با استفاده از پارامتر فعالیت ( Activity) تبیین شده که منجر به تعیین خطوط تراز فعالیت مخلوط ها شده است .