سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
محسن رفیعی نیا – کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه اهرم مالی با ترکیب هیئت مدیره در شرکت های دچار درماندگیمالی است. برای این منظور از الگوی چند معیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش شاخص آنتروپی برای اندازه گیریسیاسی بودن شرکت ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی و برای برآورد های الگوها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش در مجموع ۱۰۹ شرکت سالم و ۱۰۰ شرکت درماندهمالی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده، که کلیه این اطلاعات با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۱۱ ساله (۱۳۸۰-۱۳۹۰) تهیه گردیده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که چه در شرکتهای سالم سیاسی و چه در شرکت های درمانده سیاسی، ترکیب هیئت مدیره هیچ تاثیری در سطح استفاده از اهرم مالی ندارد.