سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین لطفی جلال آبادی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عطاء اله سیادت – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علیرضا ابدالی مشهدی – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با افزایش نامناسب دمای آب کرتهای در مناطق گرمسیرمانند خوزستان، ایجاد یک ارتفاع مناسبی از آب، در کرت ها است. به این منظور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین طی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . ارتفاع آب در چهار سطح (۵، ۱۰، ۱۵ سانتیمتر و شاهد) به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم برنج(چمپا، عنبوری و LD183 ) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان دادند که با افزایش عمق آب، عملکرد دانه دارای یک روند افزایشی است ولی در عمق ۱۵ سانتی متر به دلیل ایجاد حالت غرقاب و کمبود مواد غذایی یک کاهش نسبی در عملکرد دانه مشاهد ه شد. همچنین با افزایش عمق آبیاری شاخص برداشت، تعداد پنجه ها و دمای آب کرت دارای یک روند کاهشی بود ولی عمق آبیاری بر روی وزن هزار دانه اثری معنی داری نداشت . در بین ارقام مورد بررسی رقم LD183 دارای بالاترین میزان عملکرد دانه و تعداد پنجه بود و رقم چمپا کمترین میزان تولید را داشت.