سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام لک – کارشناس ارشد زراعت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مانی مجدم – کارشناس ارشد زراعت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجتبی گلابی – کارشناس ارشد زراعت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
کیوان سیدجواد – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر ارتفاع برداشت علوفه وتر اکم بوته بر روی عملکرد علوفه و دانه تریتیکاله آزمایشی در دو سال زراعی متوالی ۷۹-۱۳۷۸ و ۸۰-۱۳۷۹ به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اجرا گردید . در این آزمایش ارتفاع برداشت علوفهاز سطح زمین به عنوان تیمار اصلی با ٤ سطح در کرت های اصلی و تراکم کاشت به عنوان تیمار فرعی با ٤ سطح در کرت های فرعی قرار داده شدند . تیمار های برداشت علوفه شامل : ١-‐ برداشت علوفه از ارتفاع ۵ سانتی متری سطح زمین (C1)، و ۲- ارتفاع ١٠ سانتی متر ی از سطح زمین (C2)، و ۳- ارتفاع ١٥ سانتی متری از سطح زمین (C3) و ۴- عدم برداشت علوفه سبز (C4) بودند. کلیه برداشت ها در شروع مرحله ساقه رفتن انجام گرفت. تیمار های تر اکم شامل D1=300 و D2=400 و D 4 = 600 ، D 3 = 500 بوته در متر مربع بودند. نتایج تجزیه مرکب داده های این تحقیق نشان داد که افزایش ارتفاع برداشت علوفه سبز اثر معنی داری در سطح ١% در افزایش عمل ک رد دانه ، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه ، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله و کاهش عملکرد علوفه سبز دارد . بیشترین عملکرد دانه به میزان ۴۹۰/۸ گرم در متر مربع متعلق به تیمار عدم برداشت علوفه (C4) بود که با تیمار C3 اختلاف معنی داری نداشت. کمترین عملکرد دانه به میزان ۳۲۳/۱ گرم در متر مربع مربوط به تیمار C1 بود . تاثیر تر اکم بر عملکرد دانه معنی دار نبود . اثرات متقابل تر اکم و برداشت علوفه بر عملکرد دانه نیز بسیار معنی دار بوده است به طوری که حد اکثر عملکرد دانه مربوط به تیمار C 4 D2 با میانگین ۵۰۰/۹ گرم در متر مربع می باشد که با تیمار های C4D1 و C4D3 و C3D3 اختلاف معنی داری نشان نداد. ارتفاع برداشت علوفه اثر بسیار معنی داری بر عملکرد علوفه سبز گذاشت به طوریکه با افزایش ارتفا ع برداشت علوفه سبز ، عملکرد علوفه سبز کاهش معنی داری را داشته است . تر اکم بر عملکرد علوفه سبز اثر معنی داری را نشان داد به طوری که با افزایش تر اکم، عملکرد علوفه سبز به طور معنی داری افزایش یافت . نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که تیمار C3D3 نسبت به سایر تیمارها از برتری مناسبی جهت کشت دو منظوره تریتیکاله برخوردار بود.