سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن عباسی – لیسانس برق- الکترونیک، مدیر امور پروپزالهای فروش- شرکت واگن پارس
فرناز سلطانی – لیسانس مکانیک- جامدات، کارشناس تحقیقات- شرکت واگن پارس
سمیرا پورطهماسب – لیسانس برق- الکترونیک، کارشناس برق- شرکت واگن پارس

چکیده:

استفاده از خطوط ر یلی درو ن شهری در حمل بارها یی که بین انبا رها و دپوها ی شهر ی جاب هجا میشوند و همچنین خطوط برو نشهری در حمل بارها ی طویل، به میزان قابل توجهی سوانح ناشی از تردد خودروها ی سنگین را کاهش میدهند . دراین مقاله پس از بررسی مختصر بر روی میزان سوانح در سیست مهای مختلف حمل و نقل ، چند را هکار متفاوت، جهت کاهش نسبی ترافیک و سوا نح با استفاده از خطوط ر یلی شهری و برو نشهری ارایه شدهاست و مهمترین نکته این است که برای اجرا ی این رو شها ن یازی به سرما یه گذاری و ا یجاد خطوط جد ید نمیباشد. در رو ش های ارا یه شده در این مقاله، سعی شده است با انتقال بارها ی غ رمتعارف به خطوط ر یلی موجود از میزان ترافیک ناشی از حمل بار و سوانح ناشی از آ نها جلوگیری گردد.