سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان گودرزی – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورک قره پتیان – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن قراط – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بنیامین مرادزاده – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کلیدهای قدرت در هنگام قطع کردن ممکن است بعلت بـروز TRV خطرناک، دچار مشکل شده و نتوانند عمل قطع کـردنرا به صورت کامل انجام دهند . ایـن مقالـه بـه بررسـی روش کاهش TRV توسط کار گذاشتن قرص های ZnO 1 بر روی کلیدهای ولتاژ متوسط می پردازد . در مطالعاتی که قبلا در ایـن زمینه صورت گرفته، مدل استاتیکی برقگیر در شـبیه سـازی هـا ا ستفاده شده است . در این مقاله گسترش روش ذکـر شـده بـه کمک مدل دینامیکی برقگیـر صـورت پذیرفتـه اسـت . نتـایج شبیه سازی نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن این رفتار گذرای برقگیر است .