سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا قزوینی – کارشناسی ارشد خاک شناسی
مرتضی الماسی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
مجتبی فتحی – استادگروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیستمهای مدیریت زراعی مرسوم عمدتا برپایه کاربرد یکنواختنهادها در سطح مزرعه استوار است در این سیستم ها با اعمال مقادیر یکنواخت کود در سطح مزرعه که غالبا دارای نیازهای مختلف کودی در نقاط مختلف آن می باشد تنها نیاز واقعی بخش کوچکی از مزرعه تامین و بقیه نقاط بیشتر یا کمتر از حد مورد نیاز کود دریافت می کنند دراین تحقیق که در مزرعه یک هکتاری در منطقه برخوار اصفهان انجام گرفته است تغییرات مکانی فاکتورهای حاصلخیزی خاک K.P.N و عملکرد دانه گندم با استفاده از واریوگرام تابع آماری مخصوص تجزیه و تحلیل ساختار مکانی جغرافیایی وب ا استفاده از GIS,GPS بررس یو نقشه های دیجیتالی که می توانددر ماشینهای نرخ متغیر استفاده شود تهیه گردید. دامنه تغییرات محاسبه شده از طریق واریوگرام ها برای عملکرد گندم ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب ۹۲ ، ۹۸ و ۹۹ و ۳۳ متر بود سپس با استفاده از مدلهای واریوگرام و روش کریجینگ Kriging و نرم افزارهای ArcGIS نقشه های دیجیتالی برای بلوکهای ۵×۵ متر برای ماشینهای VRT تهیه شد.