سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز حاتمی خسرقی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی – تهران
رضا روستاآزاد – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی – تهران
جلیل رضوی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی – تهران

چکیده:

در فرآیند تولید اسید چرب از خمیرصابون (Soapstock) محصول بدست آمده از اسیدشویی دارای رنگ تیرة نامطلوبی است . در این تحقیق استفاده از خاک تونسیل باعث بهبود جزئی رنگ اسید چرب گردید که وضعیت قابل قبولی نبوده لذا در ادامه تاثیر نمکهایFeCl و ۳ CuSO4 برعملکرد خاک تونسیل مورد آزمایش قرار گرفت . توسعة عملکرد وابسته به نوع ومقدار مادة افزوده شده داشته وبرای نمکهای مذکور بهترین عملکرد موقعی که به میزان ۱۲ درصد وزنی خاک تونسیل مورد استفاده قرار گرفت مشاهده گردید . در مقایسة این دونمک ، نقش نمک آهن موثرتر از نمک مس بر بهبود عملکرد خاک تونسیل در عملیات رنگبری ارزیابی شد.