سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
گئورگ قر هپتیان – grptian@aut.ac.ir

چکیده:

بررسی تاثیر اضافه ولتاژهای ناشی از حالات گذرای الکترومغناطیسی بر طراحی عایقی سیستم های MV و LV، ضروری است. در نتیجه، حفاظت از تجهیزات سیستم توزیع، بخصوص ترانسفورماتورهای توزیع نیز از اهمیت بسزایی در طراحی سیستم های قدرت برخوردار است . استفاده از کابل در محل اتصال خط هوایی به ترانسفورماتور کاهنده، روشی مرسوم در حفاظت اولیه از ترانسفورماتورها در مقابل این اضافه ولتاژهاست . متاسفانه این روش در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته، لذا هدف اصلی این مقاله، جلب توجه متخصصین داخلی به اهمیت کاربرد این روش است. بنابراین در این مقاله، ابتدا به بررسی تحلیلی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد موج گذرا به خطوط هوایی متصل به کابل م یپردازیم و نتایج را با شبیه سازی های انجام گرفته بوسیله ATP-EMTP مقایسه می کنیم. ماهیت و عوامل موثر بر این گذراها را تعیین کرده، سپس در مطالعه ای جامع، با استفاده از شبیه سازی به کمک نرم افزار ATP-EMTP، تاثیر نوع، طول و قطر کابل و همچنین شکل موج صاعقه و فاصله از محل برخورد را بر اضافه ولتاژهایی که از طریق این خطوط هوایی مختوم به کابل، به ترانسفورماتور های کاهنده توزیع می رسند، مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین انواع کابل های متداول و مشخصات تضعیف آنها برای گذراهای فرکانس بالا، مطالعه می گردند . کلیه نتایج، به منظور کاهش سطح و شیب این اضافه ولتاژها در ترمینال های
ترانسفورماتو رهای توزیع، آنالیز شده و هدف یافتن مناسبترین مشخصات کابل، برای تعدیل اضافه ولتاژهاست.