سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو فرهمند – دانش آموخته دکترای دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
عبدالکریم زمانی مقدم – استادیار بخش طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
شهاب بهادران – رزیدنت بخش طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
علی پرچمی – استادیار بخش علوم تشریحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ای

چکیده:

سندرم آسیت یکی از مهمتر ین مشکلات صنعت پرورش جوجه های گوشتی به شمار می رود و با توجه به ز یان ها ی اقتصادی که در اثر ا ین سندرم به صنعت طیور وارد می شود در چند سال اخیر مورد توجه فراوان محققین قرار گرفته است . با توجه به شرا یط اقلیمی و اهمیت پرورش طیور در ایران و مشاهده ی مکرر موارد مبتلا به آسیت، بر آن شد یم تا باگرش درمانی اسید آسکوربیک بر سندرم آسیت از ضرر و زیان اقتصاد ی ناشی از آن تا حدی جلوگیری کنیم . در این بررسی در گروه آزما یش از غلظت های ۴۰۰ ، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون اسید آسکوربیک استفاده شد و در گروه کنترل از هیچ ماده ای استفاده نشد . در هفته های ۴ ، ۵ و ۶ دوره پرورش، هر بار ۱۰ جوجه کشتار شده و قلب و عروق خونی پرنده جدا گرد ید و جهت انجام مطالعات میکرومتری به آزما یشگاه ارسال گردید . در نتا یج بدست آمده تغییر معنی داری در ضخامت آئورت مشاهده نشد ولی ضخامت سرخرگش شی چپ در هفته ی پنجم با افزا یش غلظت اسید آسکوربیک افزایش یافته بود . ضخامت سرخرگ ششی راست در هفته ی پنجم در غلظت های ۸۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون و در هفته ی ششم در غلظت ۸۰۰ قسمت در میلیون اختلاف معنی داری را از نظر آ ماری نشان دادند . همچنین ضخامت بطن راست در هفته ی چهارم و نیز نسبت وزن بطن راست به مجموع بطن ها در جنس نر در هفته ی چهارم در غلظت ۸۰۰ قسمت در میلیون، در هفته ی پنجم در غلظت های ۴۰۰ ، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ قسمت در میلیون و در هفته ی ششم در غلظت ۴۰۰ قسمت در میلیون اختلاف معنی داری را از نظر آمارى نشان دادند . آنچه به نظر می رسد این است که اسید آسکوربیک به طور مستقیم می توا ند موجب کاهش فشار سرخرگ های ریوی شود و بر روند بزرگ شدن بطن راست و متعاقب آن آسیت و مرگ و میر ناشی از آن اثر گذاشته و آن را کاهش دهد .